Κατασκευή προτοπλάσματος στον πυλό, Σοφιάς Βέμπο παρουσία του Κου Τραϊφόρου