Μνημείο Ηρώων Καθολικών που θυσιάστηκαν υπερ πίστεως και πατρίδος